Make your own free website on Tripod.com

688 برنامه ریزی عصبی _ کلامی : دو موج روحی و روانی (1)

 

سه شنبه بيست و چهارم آبان 1384

**************************************************

 

1- امواج مثبت: انسان فطری مثبت بوده و دارای امواج مثبت می باشد. بطور مثال: بچه پاک و معصوم بوده و کاملا مثبت است و دارای او را پاک و جذاب میباشد. اگر از اورا یا هاله بچه عکس بگیریم؛ می بینیم که پاک و مثبت است برای همین جذاب است. بچه هر چقدر که زشت باشد باز هم جذابیت دارد و این بخاطر اورای پاک اوست. پس فطرت تمام انسانها پاک و مثبت است. خداوند در قرآن می گوید:" من از روح خود در انسان دمیدم ."

2- امواج ماند یا منفی: ( شیطان ) موج روحی و روانی منفی ماند نام دارد که این نام از مکتب راه هندو گرفته شده است و از محیط دریافت میشود. ماند مخرب روح و روان است و روح و روان را آزار میدهد که به دو دسته یکی مستقیم و دیگری غیر مستقیم تقسیم می شوند.

ماند مستقیم: هر چیزی را که در کتب الهی؛ اخلاقی و اجتماعی انسان را نسبت به آنها آگاهی داده اند. مثل: دروغ گفتن ؛ غیبت کردن ؛ دزدی کردن ؛ سرقت و تجاوز کردن  به حقوق دیگران و غیره .....

ماند غیر مستقیم: هر چیزی که با انسان برخورد کند و روح و روان انسان را مورد تخریب قرار دهد از طریق محیط. مانند: مسخره کردن؛ دست انداختن دیگران؛ حتی دیدن زباله؛ قطع کردن درخت و غیره ......

هر یک از این امواج منفی بصورت لایه رسوبی شکل روی اورای بچه را می پوشاند و هر طبقه لایه رسوبی باعث می شود که انسان فاصله بیشتری از خداوند بگیرد. لایه ها زیاد می شود و انسان را و نیروی مثبت اولیه او را محصور می کند و دیگر آثاری از موفقیت؛ تکامل و آرامش نمی بیند.                                                               

و اما تكنيك يك دقيقه اي امروز :

مزن بي تأمل به گفتار دم        نگو گوي اگر دير گويي چه غم

تفكر مثبت

 تمام افراد مجهز به سيستم ورودي و پردازش و خروجي هستند. هر انساني، نقشه اي ذهني و مخصوص به خود از جهان دارد. ما به دليل وجود فيلترهايي كه بعضي از آنها را خودمان مشخص کرده ايم و بسياري از آنها در اثر عادت- تلقين- وراثت- محيط- تربيت- باورها و ... شكل گرفته است، دنياهاي متفاوتي را تجربه مي كنيم. هر كسي دنياي مخصوص به خود را از دريچه ذهني خود مي بيند. الزاماً ورودي هاي يكسان خروجي هاي يكساني را باعث نمي شود. انسان ها قدرت دارند كه فيلترهايي در مسير ورودي ها قرار دهند تا با تغييري در معني ها و محتواها و زمينه ها، فضاهاي متغير و هدفمندي براي سيستم پردازش ايجاد نمايند. فيلترهايي را كه براي ورودي‌ها بكار مي گيريد بايد مثبت و سازنده و خلاق باشد. به خاطر داشته باشيد كه اعمال ما نشأت گرفته از افكارمان هستند براي ايجاد هرگونه تغيير در عمل ابتدا بايد تغييري در شيوه تفكر صورت گيرد.

 بايد ياد بگيريم چگونه مي توان جهان اطرافمان را به يك مفهوم و ادراك و تجربه خاص تبديل كرد و اين موضوع ظاهراً از طريق ورودي هاي حواس پنجگانه صورت مي گيرد بنابراين فيلترها براي مديريت بر اين ورودي ها الزامي است و يكي از مهمترين دستاوردهاي فنNLP نيز همين است. از طريق متفاوت انديشيدن متفاوت رفتار خواهيد كرد و به نتايج متفاوتي نيز خواهيد رسيد. تفكر مثبت يعني هنر استفاده بهينه از هر شرايطي با توجه به مديريتي كه بر انديشه خواهيد داشت مي توانيد پيامهاي هر پديده را دريافت كنيد. تفكر مثبت يعني توانمندي در درك پيام هاي طبيعت و انسان ها و بطور كلي عالم هستي .

 به خاطر داشته باشيد كه " و سخر لكم ما في السماوات و ما في الارض"

يعني اي انسان آنچه در آسمان ها و زمين است براي شما تسخير شده است بنابراين با توجه به نظام حكيمانه هستي و توجه به اين نكته كه هيچ چيزي عبث نيافريده شده است و با توجه به اين نكته كه انسان قرار است خليفه خدا شود.

مي توان دريافت كه حتماً تمام اين عالم حامل پيامي براي ماست. هيچ پديده اي تصادفي نيست ما بايد هوشيارانه سهم خود را برداشت نماييم. تفكر مثبت به معناي خوشبين بودن افراطي به همه چيز نيست بلكه عين واقع بيني است. با تفكر مثبت مي توان از هر پديده اي تجربه اي آموخت و درسي گرفت. تك تك لحطات و هر آنچه در اطرافمان مي گذرد مي توان معلم و مربي ما باشد.

ز قرص ماه رخشيدن بياموز                    ز دست ابر بخشيدن بياموز

صفا از قطره هاي پاك شبنم                  ز جام لاله  خنديدن  بياموز

بخوان در چهر گل آيات پاكي                   ز بلبل عشق ورزيدن بياموز

سرافرازي ز كوهستان فراگير                  ز موج  بحر جنبيدن بياموز

ز چشم اختران شب زنده داري               ز دور چرخ گرديدن بياموز

سكوت از تيره شبهاي دل انگيز               ز ظلمت راز پوشيدن بياموز

اميد زندگاني از بهاران                           ز چشمه سار جوشيدن بياموز

ز مرغان نغمه تسبيح  بشنو                    ز دريا آسمان ديدن   بياموز

جمال آفرينش را ز صد شوق                   چو شهنازي پرستيدن بياموز

 

 هنر تجربه اندوزي عقل اكتسابي انسان را تقويت مي كند. در كلام معصوم (ع) آمده است كه عقل يعني حفظ تجربه ها. هر شب قبل از خواب تجربيات روزانه خود را مرور نماييد و ترجيحاً يادداشت كنيد. بهترين معلمان ما تجربيات گذشته ما هستند. تجربه رويدادهايي نيست كه با آن برخورد مي كنيم، بلكه تجربه برخوردهايي است كه با رويدادها داريم. براي استفاده بهينه از لحظه ها بايد ياد بگيريم كه در هر واقعه قسمت مثبت و زيبايي وجود دارد كه بايد آن را كشف كرد. انسانهاي عاقل كساني هستند كه در برخورد با موقعيتها، موضع گيري هاي مناسبي دارند. تصميمات سرنوشت سازند نه شرايط. امكانات و موقعيتها فقط زماني كارساز خواهند بود كه موضع گيري مناسبي اتخاذ شود. پس بدون موضع گيري صحيح امكانات و نعمتها به تنهايي نمي تواند باعث حركت و رشد انسان شوند بلكه ممكن است موجب غرور و تكبر و عجب و بخل حرص حسد شود. بهترين زاويه نگاه به يك پديده را شناسايي كنيد و سپس با پديده يا موقعيت برخورد نماييد. از همين الآن تصميم بگيريد نگرش خود را نسبت به دنياي اطراف تغيير دهيد تا زندگانيتان تغيير كند.

در دل سختي ها و همراه با آنها آساني وجود دارد.   "ان مع العسر يسرا"

 آنچه اهميت دارد هنر زيبايي شناسي است در هر جلوه اي از اين عالم مي توان زيبايي نسبي مربوط به آن را شناخت و از آن بهره برداري نمود. موسيقي متن زندگي خود را خودتان بنواريد. تحليل و تركيب وقايع مهم است نه فقط برخورد و پشت سر گذاشتن آن. يكي از دستاوردهاي بسيار مهم تفكر مثبت هنر شكرگذاري است. شكر يعني شناخت منعم، شناخت نعمت و استفاده صحيح از نعمتها  بكار گيري هر چيزي در جاي خودش يكي از نشانه هاي شكر انسان نسبت به خداست. درك مسووليت در مقابل نعمتها نشانه شكر است. توجه به اين موضوع كه نعمتها بازدهي لازم دارند و مصرف هر نعمت نيز باید در بهترين راه و مطمئن ترين شكل صورت گيرد، باعث شكر گذاري مي شود و نتيجه آن افزايش بهره وري فردي است.

از ارسال كليه پيامهاي منفي- ويروسي و زهر آلود - به ذهن خود جداً خودداري كنيد  ده روز روزه فكري بگيريد. در معاشرتها و انتخاب دوستان خود دقت كنيد. در دوراني كه مشغول بازسازي ذهني خود هستيد نسبت به گفتار و كردار خود مراقبت بيشتري داشته باشيد. به داراييهاي خود از زاويه اي بنگريد كه امام حسين در دعاي عرفه و امام سجاد در مناجات شعبانيه و امام علي (ع) در دعاي كميل به آن توجه كرده اند. در واژگان محاوره اي خود تغييراتي جدي ايجاد كنيد LINGUISTIC.

هر كلمه يا عبارت حامل يك بار مثبت و منفي است كه خودتان نيز آن را تشخيص مي دهيد. از كلمات و واژه ها و الفاظ و عبارات و جملات و حالتهايي استفاده كنيد كه حامل بار مثبت هستند. حتي اهداف خود را نيز با عبارات مثبت مشخص كنيد. به مثبتها خيره شويد و به منفي ها نظر كنيد. عادت كنيد دوربينهاي خود را در محل هايي نصب كنيد كه بهترين زاويه ديد را داشته باشند. اگر بنا داريد تغييري در جايي ايجاد كنيد ابتدا بايد زمينه سازي درستي صورت گيرد و بهترين راه براي زمينه سازي مناسب تغيير دادن افكار و نگرشها و طرز تلقي ها است. فقط آن چيزي را كنترل كنيد كه از جانب شما قابل كنترل است و اجازه دهيد ساير چيزها در مسير خود حركت كنند.

 خدايا آرامشي عطا بفرما تا آنچه را كه تغيير ناپذير است بپذيرم.

شهامتي عنايت بفرما تا آنچه را كه تغيير پذير است تغيير دهم.

و خردي عطا كن تا فرق ميان اين دو را نيز بفهمم.

امام صادق (ع) مي فرمايد: در هرچيزي كه اتفاق مي افتد براي صاحبان خرد و عبرت گيرندگان درس و پيامي نهفته است.

رسول اكرم (ص) مي فرمايد: در زندگي شما نسيمهايي مي وزد كه كه از جانب خداست آگاه باشيد كه خودتان را در معرض دريافت آن نسيم ها قرار دهيد.

به دنيا بگونه اي نگاه كنيد كه در شما حركتي ايجاد كند.

امام علي(ع) در نهج البلاغه مي فرمايد: دنيا و آنچه در آن است مثل خورشيد است.

اگر با  آن به اطراف نگاه كني باعث نورانيت و بينايي مي شود اما اگر به آن نگاه كني كور مي شوي.

به خاطر داشته باشيد ما در مقابل هر نعمتي كه نصيبمان مي شود بدهكار مي شويم. اگر شرايطي ايجاد شود كه به خاطر وجود نعمتهايمان براي كسي كاري انجام دهيم آن هم در صورتي كه بتوانيم كارمان را درست انجام دهيم شايد از بدهكاري كاسته شود بنابراين وقت نداريم.

 اي قوم به حج رفته كجاييد كجاييد            معشوق همين جاست بياييد بيايد

 ده بار از آن راه بدان خانه برفتيد               يك بار از اين خانه بر اين بام برآييد

 يكي از بهترين راههاي رسيدن به تفكر مثبت اين است كه از سوالات پر قدرت و انرژي بخش و زاينده و پويا استفاده كنيم.

مثال: در برخورد با هر پديده بگوييد:

- اين پديده چه پيام مثبت و سازنده اي براي من دارد؟

- در اين لحظه بهترين كاري كه مي توانم انجام بدهم چيست؟

- چگونه در لحظه دست به عمل بزنم كه در آينده احساس پشيماني نكنم؟

- چه درسهايي مي توانم بگيرم؟   

- از كدام زاويه نگاه كنم كه ديگران نگاه نكرده اند؟

- جنبه هاي ناشناخته اين موضوع چيست كه مي تواند به من كمك كند؟

- خدايا چگونه تو را شكر كنم كه ذهنم را متوجه ياد خودت كردي؟

 

 واژه الحمد ا... رب العالمين را به عنوان جلوه كلامي و رفتاري براي شكر گذاري زندگي خود جاري كنيد.

 براي هر موضوعي كه اتفاق مي افتد، بگرديد و معنايي پيدا كنيد.

از خودتان سوال كنيد:

- اين موضوع در چه شرايط ديگري جنبه متفاوتي پيدا مي كند؟

- اين موضوع براي چه كساني خيلي خوشحال كننده است؟ 

- چه افرادي همين الآن منتظر وقوع اين رويداد بودند؟

با طرح سؤالات خلاق و موثر مي توان مسير فكري را در يك لحظه تغيير داد و با اين تغيير مي توان روحيات را کنترل نمود.

 براي مثبت شدن بايد از خود شروع كنيد.

از عبارات و كلمات تاكيدي مثبت استفاده كنيد و روزانه چندين مرتبه آن را تكرار نماييد.

 

منبع: وبلاگ نيروي حيات و با تشكر از وبلاگ Qi-Iran

 

 

منبع : سايت «راهكار مديريت»