Make your own free website on Tripod.com

786 – ديگر زندگی مرفه برايم رويا نيست؛ بلکه هدف است...

 يكشنبه بيستم آذر 1384 

************* http://B-Team.blogfa.com  *************

 

ديگر زندگی مرفه برايم رويا نيست؛ بلکه هدف است...

و ميدانم از چه راهی به آن برسم....

و ميدانم اگر نرسم تقصير خودم است ... نه تقصير شانس...

و ميدانم راه رسيدن به آن بسيار هموار است....

و اگر اينطور نيست خودم آن را ناهموار کرده ام....

و ميدانم در اين راه پيروز ميشوم.... زيرا هدف برايم مهمتر از موانع رسيدن به آن است...

و اگر به آن برسم هيچوقت تعجب نخواهم کرد....

 زيرا به آن اعتقاد دارم و برای آن جنگيده ام....

و وقتی به آن برسم به ديگران نيز راه موفقيت را نشان داده ام....

 

{‌ اين آهنگ زيبای ...BOYZONE...  با ترجمه زيبای گروه Rainbow را گوش کنيد... حتما لذت ميبريد }

 

منبع: وبلاگ پادشاهان رويايي